Vietnamese News

“Giữ Cho Gia Đình Gần Nhau”

By Đuc Ông Terrence J. Sullivan |


Tôi quen Đức Cha Pierre DuMaine từ khi ngài còn làm giám đốc điều hợp các trường Công giáo, và tôi làm giám đốc đặc trách chương trình giáo lý trong Tổng Giáo phận San Francisco.