The Valley Catholic

Inside This Issue | Summer 2023

Sách JudithaCâu chuyện của Bà Juditha một lần nữa cho thấy Thiên Chúa giải thoát dân Do Thái khỏi mọi nguy khốn bằng cách dùng những người mà ta không ngờ.