Feature

OutreachThe Diocese of San José, will prioritize acts of charity, advocacy, justice, and evangelization within every parish, school, organization, and ministry.

RA ĐIĐể cổ võ sự canh tân nhờ Chúa Thánh Linh trong Giáo phận, chúng ta sẽ xếp đặt ưu tiên các hành động bác ái, công lý, và các hoạt động truyền bá Phúc âm tại mỗi5 giáo xứ, mỗi trường học, mỗi hội đoàn, và mỗi sinh hoạt mục vụ.