Christmas

Lịch sử Hang Đá“Hang đá giống như một cuốn Kinh thánh sống được mang ra từ sách Kinh thánh,” Tông thư Admirabile Signum (Dấu Chỉ Tuyệt Vời).