| Giám Mục Oscar Cantú

Cuộc Hành Trình Đi Tới Năm 2031 Đã Bắt Đầu

Kính gửi quý Anh Chị em trong Chúa Ki-tô,

Trong khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình đi tới năm 2031, là dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận San José, con đường đưa Giáo phận chúng ta đi tới là Kế Hoạch Mục Vụ, được thiết kế và thúc đẩy qua Công Nghị Giáo phận vào tháng Giêng năm 2023. Hai năm trước, chúng ta đã mừng kỷ niệm 40 năm của Giáo phận. Vì đang trong thời gian đại dịch, chúng ta đã phải điều chỉnh và giới hạn các chương trình kỷ niệm, nhưng chúng ta cũng đã nhìn lại quá khứ, trân trọng và hân hoan với hiện tại, và hướng về tương lai. Và trong khi hướng về tương lai, chúng ta đã bắt đầu nhìn về dịp kỷ niệm 50 năm của chúng ta. Như vậy chúng ta đang đi về năm 2031.

Như Anh Chị em đã đọc trong những số trước, lần đầu tiên chúng ta đã tổ chức một Công Nghị Giáo phận rất thành công vào những ngày 27-29 tháng Giêng năm 2023 vừa qua. Rồi từ đó chúng ta đã gia hạn việc áp dụng tiến trình Kế Hoạch Mục Vụ, do yêu cầu của tôi, từ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2023 sang Mùa Vọng năm 2023.  Nhờ thời gian gia hạn này, chúng ta có thể hoạch định một cách chu đáo và kỹ lưỡng hơn. Tôi rất tin tưởng rằng chúng ta cần bỏ thì giờ để thi hành một cách chu đáo hơn là làm vội vàng.

Suy Tư sau Công Nghị

Sau thời gian Công Nghị, tôi đã có dịp suy tư về những giải pháp đề nghị. Tôi đinh ninh rằng 48 giải pháp đề nghị là quá nhiều để chúng ta có thể chú ý quan tâm đúng mức. Do đó, sau khi tham khảo với những người khác, tôi đã quyết định chỉ tập trung vào 5 giải pháp đề nghị, mà trong đó nhiều giải pháp đề nghị quan trọng khác cũng sẽ được thi hành. Năm giải pháp quan trọng nằm trong kế Hoạnh Mục Vụ của chúng ta là: Phụng Tự, Đào Luyện, Tĩnh Tâm, Giới Trẻ, Thanh Thiều Niên và Gia Đình, Tiếp Xúc và Liên Lạc. Ngoài ra, phản ảnh các đề nghị của Công Nghị, rõ ràng là Giáo phận chúng ta cần cải tổ về cơ cấu tổ chức từ căn bản, ngõ hầu các giải pháp đề nghị khác có thể được thi hành một cách lâu dài.

Nhiệm Vụ của Ủy ban Kế Hoạch Mục Vụ

Ủy ban Kế Hoạch Mục Vụ gồm 22 thành viên gồm giáo dân và giáo sĩ có kinh nghiệm và học vấn khác nhau đã soạn ra bản Dự thảo Kế Hoạch Mục Vụ dựa theo những đề nghị của 5 giải pháp và góp ý của các đại biểu Công Nghị. Một Nhóm thuộc Tổ hợp Reid đã phối hợp việc điều hành cùng với sự cộng tác của Nhóm Điều Hợp (gồm 7 thành viên lãnh đạo của Giáo phận đã giúp ý kiến và hướng dẫn cho tôi trong tiến trình Kế Hoạch Mục Vụ). Một số thành viên liên hệ trong Giáo phận đã duyệt xét xong bản Dự thảo đầu tiên của Kế Hoạch. Chúng ta kỳ vọng là sẽ có thêm 2 bản Dự thảo nữa được duyệt xét trước khi bản cuối cùng được công bố để cho những thành viên liên hệ, như các linh mục, giáo sĩ, những người giáo dân lãnh đạo, ban giám đốc các trường, các lãnh đạo giáo xứ, lãnh đạo các tổ chức Công giáo có thể tiếp tuc góp ý trong giai đoạn hình thành kế hoạch này. Qua suốt giai đoạn này chúng ta vẫn còn quan tâm đến những góp ý đề nghị của Công Nghị cũng như những mục tiêu canh tân chung về đời sống Đức tin của Giáo phận.

Việc Thi Hành

Sau khi bản Kế Hoạch được hoàn tất, việc thi hành Kế Hoạch là công việc khó khăn sẽ bắt đầu. Việc thi hành sẽ đòi hỏi nhiều công sức, nhiều phối hợp, và cộng tác chung. Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa Thánh Linh hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta qua công việc quan trọng này - để làm vinh danh Chúa và cho chúng ta được trưởng thành hơn về thiêng liêng trong việc phục vụ những người khác. Xin cho chúng ta càng được gặp gỡ Chúa nhiều hơn trong một kế hoạch được Chúa Thánh Linh thúc đẩy. Lời sách Châm Ngôn dạy chúng ta, “Ở đâu không có kế hoạch, ở đó con người tan nát.” (CN 29: 18). Xin cho chúng ta hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa và cùng nhau theo đuổi.” 

Oscar Cantú