Share this story


 | Doug Culp

Gặp Gỡ Chúa Giê-su trong các Chúc Vụ Thánh

Việc Truyền Chức: Các Chức Vụ Khác Nhau

Bí tích Truyền Chức thánh có 3 bậc: giám mục, linh mục, và phó tế.  Giám mục và linh mục thông hiệp vào chức linh mục của Chúa Ki-tô.

 


Chức Giám mục thể hiện đầy đủ các chức thánh trong Bí tích này.  Những người được lãnh nhận Bí tích này là giám mục và là đấng kế vị các Tông Đồ.


Các linh mục thuộc về hàng tư tế.  Họ là những người được truyền chức để cùng làm việc với giám mục và cùng thi hành mục vụ.


Sau cùng, phó tế là những người giúp và phục vụ các giám mục và linh mục.

Nguồn:  Sách Giáo Lý Công Giáo (Điều 1554-1570)