Share this story


 |

Công việc Bảo Vệ và Chữa lành Những Người Yếu kém và các Nạn Nhân bị Lạm Dụng

Anthony Gonzales

 

Xin Anh cho biết về Hoạt động Mục vụ của Anh và vai trò của Anh trong Văn phòng phụ trách Bảo vệ Những người Yếu kém, và bao lâu Anh đã giữ vai trò này.

Vai trò của tôi là tiếp nhận, duyệt xét và trả lời những trường hợp tố cáo về lạm dụng tình dục và các hành vi sai trái của nhân viện Giáo phận. Ngoài ra tôi cũng cộng tác với các Văn phòng khác của Giáo phận, cũng như các giáo xứ và trường học trong Giáo phận, trong việc thi hành các chương trình liên quan đến an toàn của Giáo phận. Vai trò chính của tôi là theo dõi và giám sát việc thi hành Hiền chương của Hội Đồng Giám Mục Hoa kỳ về việc Bảo vệ các Trẻ em và những người trẻ, để đảm bảo việc thi hành các điều khoản phù hợp với luật dân sự cũng như ngăn ngừa những trường hợp lạm dụng có thể xảy ra.

Hành động Mục vụ này đã có ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng của Anh thế nào?

Có thể nói là tôi nhỉn thấy đời sống thiêng liêng thật sự của nhiều người mà tôi tiếp xúc, đặc biệt là đời sống Đức tin của những người đã bị lạm dụng, do những ngưòi lãnh đạo trong Giáo Hội gây ra, như các giáo sĩ. Việc những người này còn tin vào Chúa Ki-tô và tiếp tục sống đời sống Công giáo sau khi đã bị phản bội và gây ra đau khổ do những người đại diện Chúa Ki-tô đã cho tôi thấy rằng Chúa vẫn hiện diện với chúng ta. Dầu cho những người thừa hành của Chúa có nhiều khiếm khuyết như chúng ta thì Chúa vẫn không phải là nguyên nhân của những hành động của họ và tình thương của Chúa vẫn hằng bao bọc chúng ta.

Anh có muốn cho người khác biết về hoạt động mục vụ của Anh, về sứ mệnh, về những trường hợp mà Anh phải giải quyết, hay về những người liên hệ mà Anh đã tiếp xúc?

Các trường hợp lạm dụng không phải lúc nào cũng rõ ràng.  Có nhiều trường hợp khác nhau với mức độ khác nhau và mang nhiều yếu tố vi phạm khác nhau ảnh hưởng đến đời sống cá nhân cùng với những ước lệ thông thường mà đôi khi cũng mang đến những hậu quả tai hại.  Những vi phạm về lạm dụng tình dục không phải lúc nào cũng có tính cách vi phạm về thể chất.  Nó có thể là những vi phạm về cảm xúc hay tinh thần ngày càng gia tăng bắt nguồn từ một động lực ích kỷ và không chính đáng.  Vai trò của tôi là làm sao cho những liện hệ cá nhân được tốt đẹp và tôn trọng.  Trong lãnh vực địa phương cũng như trên toàn quốc Hoa kỳ, có những luật lệ quy định về sự tiếp xúc với những thành phần khác, chẳng hạn như trẻ em. Đường lối hiện nay của các hoạt động mục vụ trong Giáo phận giữ an toàn cho mọi người và cho Giáo phận.

Có khi nào hay là hiện nay Anh có thấy phấn khởi hoặc thấy khó khăn trong hoạt động mục vụ này không?

Tìm thấy sự thật và công lý với tất cả nhiệt thành và hiểu biết là một hành trình tế nhị. Công việc đáp ứng và theo dõi các luận điệu là những gì làm tôi phấn khởi trong công việc tôi làm. Những vấn đề hình sự thường do các giới chức thẩm quyền dân sự, như các cơ quan công luật, hành xử. Tuy nhiên hầu hết những vi phạm trong Giáo Hội thường không phải là hình sự mà chỉ là những vi phạm vể những liên hệ có tính cách luân lý và đạo đức và gây ra những hậu quả rất nguy hại. Trong hoàn cảnh đáng tiếc này, điều tốt nhất là tìm cách ngăn ngừa trước khi đưa đến những vi phạm hình sự có thể làm cho người khác bị tổn thương về phương diện tinh thần, thể chất, hay về phương diện thiêng liêng.

Đối với cá nhân Anh, hoạt động mục vụ này có quan trọng không? Và tại sao nó lại quan trọng đồi với mọi người Công giáo?

Tôi thấy hoạt động mục vụ này của chúng ta là một nhân tố làm thay đổi và là một khí cụ của hy vọng và chữa lành.  Chúng ta trong Giáo Hội đã nhận ra nhu cầu thiết thực cần thay đổi việc đáp ứng những trường hợp lạm dụng, nâng đỡ những người đưa ra những trường hợp lạm dụng của các nhân viên trong Giáo Hội, và cùng nhau tìm ra một phương thức thiết thực và hữu hiệu để bảo vệ những người yếu kém. Đó là trọng tâm trong công việc của chúng ta: đề cao một sự thay đổi tích cực trong Giáo phận bằng việc chấp nhận thực trạng đáng buồn về các trường hợp lạm dụng.

Chúng ta có trách nhiệm nghiêm chỉnh bảo vệ, hàn gắn, và sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.  Điều đó không phải dễ, nhưng lại là một sứ mệnh quan trọng của Giáo Hội đòi hỏi sự cộng tác và nỗ lực.  Điều đáng mừng là trong những năm tháng vừa qua, Giáo Hội đã thực hiện nhiều điều đáng kể, kể cả việc ban hành Hiến Chương Dallas năm 2002 và gần đây là tài liệu Vos Estis Lux Mundi năm 2019.  Nhưng dầu sao lúc nào cũng cần có những hành động cụ thể qua các nỗ lực này.  Chúng ta cần cảnh tỉnh trong việc bảo vệ và hàn gắn để thoát khỏi các trường hợp lạm dụng, và đó cũng là lý do tại sao công việc này đối với cá nhân tôi, một người Công giáo, thật  là quan trọng.


Anh Anthony Gonzales là Giám Đốc Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Những người Yếu kém ở Giáo phận San José. Anh đã làm trong lãnh vực bảo vệ trẻ em gần 20 năm, kể từ khi làm việc cho Cơ quan Trẻ em Mất tích, bị Hành hạ và bị Ngược Đãi. Anh nghĩ rằng Đức tin Công giáo của Anh tiếp tục hướng dẫn và trợ giúp Anh để Anh cùng đi với những người Anh đang giúp đỡ. Hiện Anh sống ở Freemont, và cho biết vợ Anh và gia đình là những yếu tố giúp Anh trong công việc này.