Share this story


 |

Nghi thức Làm Phép Vành lá mùa Vọng

Khi làm ở trong nhà, thường do người cha (hay mẹ) hay một người lớn khác làm.

Cùng nhau làm dấu Thánh giá, rồi người hướng dẫn đọc:

Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa.

Đáp:  Là Đấng tạo thành trời đất.

 

Đọc Kinh thánh

Có thể chọn:

  • Sách Tiên tri Isaia 9: 1-2, 5-6
  • Sách Tiên tri Isaia 63: 16-17,  19
  • Sách Tiên tri Isaia 64: 2-7

Người Hướng dẫn:  Đó là lời Chúa.

Đáp:  Tạ ơn Chúa.

 

Người Hướng dẫn chấp tay đọc:

Lạy Thiên Chúa chúng con,

Chúng con ca ngợi Chúa vì Đức Chúa Con là Chúa Giê-su Ki-tô

Là Đấng ngự giữa chúng con, là niềm hy vọng của mọi người,

Ngài là sự khôn ngoan dạy đỗ và hướng dẫn chúng con,

Ngài là Đấng Cứu độ cho mọi dân tộc.

Lạy Thiên Chúa,

Xin chúc lành cho chúng con

Trong khi chúng con thắp ngọn nến trên vành lá này.

Xin cho vành lá và ngọn nến

Làm dấu chỉ của lời hứa của Chúa Ki-tô ban ơn cứu độ cho chúng con.

Xin Ngài mau đến.

Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Ki-tô, Chúa chúng con.

Amen

 

Nghi thức Làm phép có thể được kết thúc bằng một câu trong bài “Lạy Chúa xin hãy đến.”

Lạy Chúa, xin hãy đến

Ngài là niềm mong ước của mọi dân tộc, xin kết hợp lòng trí của mọi người

Xin chấm dứt mọi chia rẽ

Xin làm Hoàng tử Bình an của chúng con.

Hãy vui mừng lên! Hãy vui mừng lên! Hỡi Israel.

Đấng ngự giữa chúng ta sẽ đến với Người!